Sajátos nevelési igény (SNI)

A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

SNI fogalma

Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI), tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, oktatása

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet.

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek:

  • a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
  • egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,
  • a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.

A gyermek, tanuló érdekében a köznevelési feladatot ellátó hatóság kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A köznevelési feladatot ellátó hatóság dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. Ha a szülő a köznevelési feladatot ellátó hatóság felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

Tankötelezettség

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Szakiskolai oktatás

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára.

A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében - a sajátos nevelési igény jellegétől függően - a szakképzési kerettanterv vagy a speciális kerettanterv szerint folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik. A szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg.

A szakiskolában az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.

Speciális kerettantervek elérhetőek ITT.

A szakiskolában a nevelés-oktatás az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő évfolyama kivételével szakképzési évfolyamokon folyik.

Készségfejlesztő iskola

A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből

  • kettő közismereti képzést folytató évfolyam,
  • kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban: gyakorlati évfolyam).

A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik. A készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzése a készségfejlesztő kerettantervek szerint meghatározott.
A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.

 

SNI tanulók számára Baranya megyében az alábbi oktatási intézmények biztosítanak szakképesítést a 2018/2019-es tanévben:

 

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

-élelmiszer-, vegyiáru eladó
-falusi vendéglátó
 

Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye

-parkgondozó
-virágkötő
-famegmunkáló
 

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

-falusi vendéglátó
-kerti munkás
-konyhai kisegítő
-parkgondozó

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

-élelmiszer-, vegyi áru eladó (1+2 évfolyamos, ill. 2 évfolyamos)
-konyhai kisegítő  (1+2 évfolyamos, ill. 2 évfolyamos)
-vendéglátó eladó (1+2 évfolyamos, ill. 2 évfolyamos)
-szakács (4 évfolyamos)

Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája Petőfi Sándor Utcai Telephelye

-kerékpárszerelő
-kézi könyvkötő
-konyhai kisegítő
-szobafestő
-textiltermék összeállító

Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

-asztalosipari szerelő
-fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
-sütőipari és gyorspékségi munkás
-szobafestő
 

Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

-élelmiszer-, vegyiáru eladó

 

Készségfejlesztő iskolai képzést indító intézmények

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tag Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium

 

A fent felsorolt intézmények elérhetőségei

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

7300 Komló, Tompa M. u. 14.
72/ 794-158
www.komloiegymi.hu
ighelyettes@komloiegymi.hu

 

Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye

7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 4.
+36 72 566 615
http://www.pecsvarad.komloiegymi.hu/kezdolap
pecsvarad@komloiegymi.hu

 

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

7700 Mohács, Kórház u. 1-3.
+36 69 322 133
http://meixner-egymi.hu/
mohacs@meixner-egymi.hu

 

Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tag Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma

7824 Old, Külterület 60/4, 60/3 hrsz.
+36 20 230 0379
http://meixner-egymi.hu/
oldiskola@gmail.com

 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium

7633 Pécs, Építők útja 9.
+36 72 257 338
http://www.eltesm-pecs.sulinet.hu/
eltes.egymi.pecs@gmail.com

 

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

7632 Pécs, Melinda utca 23.
+36 72 410 596
http://www.jngszi-pecs.hu/
postmaster@pjngszi.t-online.hu

 

Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája Petőfi Sándor Utcai Telephelye

7623 Pécs, Petőfi Sándor utca 72.
+36 72 313 165
http://www.angsterj-pecs.sulinet.hu
titkarsag@angsterj-pecs.sulinet.hu

 

Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

7300 Komló, Vájáriskola utca 1.
+36 72 483 190
http://www.kook-szki.hu/
titkarszakkepzo@pszckomlo.hu

 

Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
+36 73 311 343
http://www.zrinyi-szigetvar.hu/
zmgsz.szigetvar@gmail.com

Vissza>>> 

Utoljára frissítve: 2018. 06. 18.

HÍREK
Szakma Sztár 2019 – egy édesanya szemével
Egy pályaorientációs tanácsadó…mégsem. Egy édesanya lelkesedése és szorongásai a 12. Szakma Sztár fesztiválon
tovább >>

Ésszel és kézzel építettek az „Épít-ésszel” verseny döntősei
Tetőcserép felrakása, állvány szerelése, csempemozaik lerakása és még sok más gyakorlati feladat várta a Épít-ésszel építőipari szakmaismereti verseny döntőseit.
tovább >>

Épít-Ésszel szakmaismereti verseny
Az Épít-Ésszel Baranyában címet viselő szakmaismereti megmérettetésre a baranyai általános iskolák 6., 7. és 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek. A 3 fordulós pályaválasztási verseny lehetőséget ad az építőipari szakmákkal való ismerkedésre. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik még bizonytalanok a pályaválasztásban és azoknak, akik érdeklődnek az építőipar iránt.
tovább >>
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Név:
E-mail: